RERERAT FRA GENERALFORSAMLING PÅ HUR ONSDAG DEN 15. MARTS 2017 KL. 19.00 PÅ

Ll. KARLSMINDEVEJ 76, 3390 HUNDESTED

DAGSORDEN

Tilstede: 11 stemmeberettigede og 4 ikke-stemmeberettigede.

Referent: Pia Mathiassen

1. Valg af dirigent:

Der blev valgt Hanne Jokumsen.

Hanne kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Valg af to stemmetællere. Der er valgt Lisbeth og Meta.

3. Bestyrelsen aflægger beretning:

Formand Ilse Corneliussen:

Året 2016 har været det første år i min tid som formand, hvor jeg har været helt tryg ved vores likviditet. Det har været en fornøjelse at vi hele tiden har haft penge til at betale vores regninger.

Jeg er som noget nyt gået ind i arbejdet med at rykke for manglende betalinger og tilmeldinger – og det er et arbejde som lønner sig. Vi har indgået nogle kompromisser undervejs – enkelte har vi opgivet at inddrive gælden hos, men de bliver ikke glemt!

I årets løb er vi gået tilbage til det oprindelige system i Klubmodul, hvor der bliver trukket automatisk på dankortet indtil der afmeldes. Det var et ønske fra en del medlemmer – og kasserer Vivien.

Vi blev i første omgang forbigået ved fordelingen af midler i henhold til den vedtagne idrætsstrategi – MEN byrådet valgte alligevel at tilgodese HUR med 2,4 millioner kr. til bygning af ny stald i 2019. Det bliver et spændende arbejde, som vi får lov at have stor indflydelse på, men som helt og holdent styres af Kommunen med hensyn til økonomi, tilladelser og alt andet.

Brydeklubben Ursus betænkte os med 35.000 kr. i forbindelse med nedlægningen af deres klub. Det var dejlige penge at modtage – som først og fremmest er øremærket af giveren til istandsættelse af vores dommertårn på springbanen.

Vi har nogle trofaste støtter i vores klub, som hjælper med den daglige drift – uden dem havde vi ingen rideskole. Vi er dybt afhængige af frivillig arbejdskraft til vedligeholdelse og pasning af hestene. Det ville være dejligt med lidt flere hænder at dele opgaverne med – de fleste har også meget andet de gerne vil nå. Også vores staldtjanser har det været svært at afsætte i den forgangne vinter – men altid er der nogen, der træder til og redder dagen. Vi overvejer hvordan vi kan løse det på mere langsigtet basis.

I år skal vi desværre sige farvel til vores centerudvalgsformand, Werner, som har været meget alene i udvalget. Werner har dog lovet at være behjælpelig i vores byggeudvalg, hvor han stadig vil være en fast støtte. Tusind tak til Werner for indsatsen i de forløbne år.

Det er en fornøjelse at være vidne til det engagement og den arbejdsiver, der gennemsyrer vores Krybbeudvalg, Aktivitetsudvalg og Stævneudvalg. Det er ikke altid formanden kan følge med i alle aktiviteterne, selvom hun gerne ville, men hatten af for jeres kæmpe arbejde året igennem.

Vi tjener stadig penge på diverse aktiviteter, lotteri – havnefest – opvask i København – vores ridelejre. Det er også med til at ryste os sammen.

Personligt nyder jeg meget at være med til klubaftener med vores meget livlige – og også nogle mere rolige – ridebørn. Det er skønt at ungerne nyder de par timer med fri leg i HUR.

Trine – vores unikum. Du er en fantastisk daglig leder. Tusind tak for dit kæmpe engagement i HUR.

Tak til bestyrelsen for mange konstruktive, hyggelige og sjove timer sammen. Jeg ser frem til endnu et år sammen med jer.

Ilse Corneliussen

Formand for Hundested Sportsrideklub

Årsberetning fra aktivitetsudvalget 2016

I år er der igen blevet afholdt fastelavnsfest med en masse fint udklædte børn, vi slog katten af tønden, spiste fastelavnsboller og drak varm kakao.

Vi har holdt 3 ridelejre. Den første i uge 26 havde 23 deltagere i alderen 10 – 15 år. Der var stor hjælp til overnatning af forældre og der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til Trine og de unge piger for at få hele undervisningen og oplevelserne med ponyerne til at fungere. Der var som sædvanlig masser af hygge, bål aftener med snobrød, skumfiduser, og også en lidt uhyggelig gyser nat…

I uge 27 prøvede vi som noget nyt at holde en ridelejr for de unge fra 15 -18 år. Det var en stor succes, der var 12 piger og de var på en heldags ridetur til Tisvildeleje. Det var en helt igennem kæmpe oplevelse.

Igen var vi glade for forældre opbakningen, og Trine som den faste støtte til pigerne gennem dagen og undervisningen. Vi vil igen i år prøve at afholde 2 ridelejre, hvoraf den ene igen er for de meget øvede piger/drenge.

Så var der mini ridelejren først i september. Der var 18 børn i alderen 4 – 10 år. Vi sov, som det snart er en tradition, i Hundested hallen.

Der var ingen konfirmations optog i år.

Der var også traditionen tro juleklip og klister samt risengrød i rå mængder.

Vi havde et fint lille jule optog, og her skal lyde en særlig tak til Themsen og den fine jydske hest for at fragte julemanden for os.

Aktivitetsudvalget står nu for salget af Lillebrorlodder, vi håber at få god opbakning og et godt salg. Vi er også blevet medlem hos OK benzin, så vi vil opfordre jer alle, også forældre, der har eller får lavet et OK benzinkort, gå ind på jeres konto og tilmeld jer ”støt HUR”, så I kan tanke støtte kroner til klubben…

Aktivitetsudvalget har masser af gode ideer til nye sjove ting vi kunne lave i vores klub, f.eks. Banko, loppemarked både med eller uden ride ting. Vi mangler desværre nogle forældre der har mod på at være med til at få startet nye tiltag op, så hvis der er nogle der har en eftermiddag eller to i overskud, eller nogle helt nye ideer så skal I være så velkommen i vores lille udvalg…..

De bedste hilsner

Hanne

Stævneudvalgsformand Lisbeth Bloch Petersen:


Beretning stævneudvalget 2016

I 2016 gennemførte vi 7 stævner. 2 rideskolestævner, 4 klubstævner og et distriktsstævne.

Alle stævner blev flot bakket op af forskellige sponsorer, fortrinsvis i lokalområdet. Vi oplever efterhånden en lille fremgang i antallet af starter til stævnerne, det begynder stille og roligt at rygtes at vi på HUR har styr på grusbanen som kræver en del vedligeholdelse i form af jævnlig afretning og daglig harvning. Æren for denne vedligeholdelse er alene Trines, -tak for det !!!!

2016 blev året hvor vi fik gang i distriktsstævnet igen. Det forløb på fornem vis med vores utrættelige hjælpere som bare altid stiller op, MANGE TAK, ved ikke hvad vi skulle gøre uden jer.

Samtidig fik vi nogle af vores dejlige rideskoleforældre på banen både som hjælp i krybben og til afrydning af banen, MANGE TAK, jeres hjælp var uvurderlig og uundværlig!!!!

Samtidig vil jeg rette en tak til vores kære ryttere som bakker op om alle vores stævner.

I 2016 fik vi igen ryddet ud i noget af springmaterialet, malet noget af det eksisterende og indkøbt noget nyt, så vi bl.a. kunne bruge vores vandgrav, så nu er vi helt up to date. Nu skal det bare vedligeholdes??

2017

I 2017 har vi igen planlagt 7 stævner, men i år har vi 2 distriktsstævner et i spring og et i dressur.

Spring er for hest med sløjfespring fredag og dressur er for hest og pony med HUR cup fredag.

Vi har i år været så heldige at vi har fået tildelt en sum penge der er øremærket til renovering af dommertårnet samt indkøb af nyt dressurhegn. Vores nuværende dressurhegn er temmelig gammeldags, halvråddent og enormt tidskrævende at sætte op, og nok var der opbakning til distriktsstævnet sidste år men der var ikke mere end 4 stykker hver gang dressurhegnet skulle sættes op og så tager det altså over 2 timer at sætte op … på en god dag??

Vi er glade for alt den hjælp vi kan få, det man ikke kan, kan man lære??

Tak for 2016.

Stævneudvalgsformand Lisbeth Bloch Petersen

Alle beretninger blev godkendt.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved Vivien Erthmann.

Der er et overskud på ca. 62.000 kr.

Antallet af medlemmer er uændret fra sidste år.

Det er godkendt

5. Fastsættelse af medlemskontingent. Medlemskontingentet fortsætter uændret på 510 kr. for aktive medlemmer over 18 år, 270 kr. for passive medlemmer og 410 kr. for aktive medlemmer under 18 år.

Det er vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke kommet nogen.

7. Valg af forretningsudvalg. Formand og sekretær er på valg. Ilse er valgt som formand, og Pia er valgt som sekretær.

8. Valg af suppleant til forretningsudvalg – Meta Frerksen er valgt.

9. Valg af øvrige udvalg:

Krybbeudvalget – Ursula Tesche er valgt som formand.

Aktivitetsudvalget – Hanne Jokumsen er valgt som formand.

Centerudvalget – Werner de Jong har valgt at afgå som formand. Der er ingen kandidater til formandsposten. Der anmodes forsamlingen om, at bestyrelsen kan supplere sig med en formand i løbet af året – og det blev godkendt.

Stævneudvalget – Lisbeth Bloch Petersen er valgt som formand.

Staldudvalget – Meta Frerksen er valgt som formand.

Hjemmesideudvalg – Ilse afgår som formand. Jan Viegand er valgt som formand.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. SV. Ulrik Jensen har valgt at trække sig som revisor. Werner de Jong er valgt som revisor, og Dan Nielsen er valgt som revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19.28

Dirigent

Hanne Jokumsen