REFERAT AF

GENERALFORSAMLING PÅ HUR ONSDAG DEN 9. MARTS 2016 KL. 19.00 PÅ

Ll. KARLSMINDEVEJ 76, 3390 HUNDESTED

DAGSORDEN

Tilstede: 10 stemmeberettigede og 2 ikke-stemmeberettigede.

Referent: Pia Mathiassen

1. Valg af dirigent. Der blev valgt Pia Mathiassen. Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Valg af to stemmetællere. Der er valgt Thilde Bæk Nielsen og Maria Jokumsen.

3. Bestyrelsen aflægger beretning.

Formand Ilse Corneliussen:

Starten af 2015 gik noget trægt med hensyn til vores fremtid – og aftalerne om denne med Halsnæs Kommune. Vi var blevet lovet bevilling af 50.000 kr. til opsættelse af lamper på parkeringsplads og ved indkørsel til HUR/Rugby. Pludselig gik det hele i stå – og vi kunne ikke komme i kontakt med idrætskonsulenten. Vi skulle helt hen over sommeren før vi fik oplyst at Birgitte var langtidssygemeldt – og at sagerne derfor blev meget forsinkede.

Vi fik vores lys – og det er dejligt.

Med hensyn til vores langsigtede løsninger for HUR, fik vi en ny kontaktperson på Kommunen, nemlig Anne-Mette Nielsen. Så startede vi lidt forfra igen. Men denne gang med større vægt fra Kommunens side – møde hos os med borgmester Hasselriis, et par andre politikere, fagfolk fra de kontorer der kan tænkes at blive involveret i en byggesag – og så blev der ellers gået til den med løsningsforslag og økonomiberegninger m.m. Denne gang holdt det til lige før jul – nu føler vi at vi er sat på standby igen. Vi venter på beslutninger i forhold til idrætsstrategien har vi fået oplyst – vores sag kommer med til vurdering på lige fod med andre projekter fra klubberne. Vi håber det bedste – som minimum ny staldbygning og også gerne et ridehus.

Vi blev desværre skåret i vores tilskud for året 2014, da kommunen ikke vil godtage fradrag af voksne aktive, som er med i bestyrelse og/eller stævneudvalg – ligesom de ikke længere vil dække vores udgift til vedligeholdelse af vores baner. Vivien og jeg har virkelig arbejdet for at ændre det – også med hjælp fra DRF – men der var ikke noget at gøre. Ekstra surt når vi ved at de øvrige rideklubber får ubeskåret tilskud p.g.a. særaftaler.

Så havde vi lige et vandbrud – opdagede Werner heldigvis tilfældigvis ved aflæsning af vores vandforbrug. Da vi ikke anede hvor bruddet var, vidste vi heller ikke om vores forsikring dækkede – eller om det måske var Kommunen (stalden) der skulle dække. Heldigvis dækkede vores forsikring. Det tog desværre noget tid at få udbedret skaden – og vandet var lukket i stalden i den periode – til stort besvær for tjansepigerne og Trine.

Til den positive side har vi deltaget i Havnefesten, hvor Dan Nielsen og Annette Bæk Nielsen sørger for en stor indtjening til klubben. Nogle har været inde i B og W hallerne som opvaskere og/eller smilende buffetkokke – hvilket også har givet penge til klubben. Det kan være svært at skaffe frivillige til disse ting, men meld jer hvis I kan, det går til et godt formål – og vi har det sjovt imens vi arbejder.

Der har været rigtig meget mødeaktivitet arrangeret af Halsnæs Kommune. F.eks. vedrørende sundhed og idrætsstrategi. Vi har vurderet at det er vigtigt at vi så vidt muligt ”viser flaget” ved at deltage i så meget vi magter, så alle er klar over hvem HUR er – og vi måske kan fremme vores sag.

Vi har mistet vores sidste pensionær – så der kun er opstaldet rideskoleheste på HUR – og sådan vil det være indtil vi får ny stald. Til den tid tager vi op om der skal være udlejning af et par bokse.

Det er dejligt at børn og forældre bakker op om pasningen af vores heste – Trine styrer tjansepigerne og det har fungeret rigtig godt.

Vores medlemstal er stadig stigende – ikke mindst takket være Trine. Men alle aktive i klubben har andel i vores fremgang – ligesom vi har mange støtter rundt omkring i byen.

Vi er en klub med masser af aktivitet og engagement – og en særlig ånd, hvor nogle turister tror de er landet i en tidslomme af en art. Jeg håber vi vil bevare følelsen af ”vores HUR” – også når der kommer til at ske større fysiske forandringer på vores sted.

Hjemmesiden er blevet koblet til facebook – sådan at ting, der bliver slået op på SIDEN, der hedder Hundested Sportsrideklub, kommer automatisk frem på hjemmesiden. Vi har valgt også at bevare facebook GRUPPEN ”Hundested Sportsrideklub” fordi der er mulighed for alle at lægge ting (f.eks. billeder) op der.

Jeg synes det fungerer.

Centerudvalget bliver styret på bedste vis af Werner – og der er løbende afholdt arbejdsdage og vedligeholdelse på HUR. Udvalget modtager meget gerne et par faste hjælpere, som Werner kan trække på.

Fra Staldudvalget har jeg modtaget: Stalden kører godt, tjansepigerne gør det godt med staldarbejdet. I årets løb måtte vi sige farvel til både Ferdinand og Red Star, som var blevet for gamle og slidt ned. I 2015 kom der så 2 nye ponyer til, Frida som er en kategori 1 pony, Haflinger tysk sportsmodel som gik hen og blev klubmester i springning med Aya Tesch. Felix kom også til HUR, Felix er en kategori 3 pony som vi låner til rideskolen.

Krybbeudvalget har været på pletten til rigtig mange arrangementer på HUR. Helle har slidt sig selv lidt op ved at være der selv til stort set alle arrangementer – så der kan vi lære at det betyder rigtig meget at kunne uddelegere opgaverne til andre – og turde give lidt slip. Heldigvis har der også været mange hjælpende hænder fra andre – men også her vil det være rart med flere faste personer i udvalget. Helle vil rigtig gerne afløses på formandsposten – men forlader på den anden side ikke skuden før vi har fundet en afløser.

Aktivitetsudvalgsformand Hanne Jochumsen:

· I april havde vi 2 konfirmationsoptog.

· Februar var der fastelavnsfest med ca. 25 deltagere.

· Som et nyt tiltag prøvede vi at holde loppemarked i maj. Det var en blæsende fornøjelse og varmen var heller ikke med os. Der var 12 boder, de fleste med hesteudstyr, der var god stemning og der kom da en del og kikkede. Salget var vist ikke så stort, vi havde talt om at prøve igen i sensommeren. Men der blev ikke tid, måske skulle vi prøve igen i år.

· Uge 27 var der, igen i år, den store ridelejr, der var 20 deltagere. Vi havde igen i år fornøjelsen af Inges dejlige mad og omsorg for de piger der ikke lige var på banen. Trine styrede med hård, retfærdig og kærlig hånd dagens program. Der blev også lige tid til et natteløb som traditionen byder. Som noget nyt i år, havde vi en voksen ”nat” ansvarlig gennem hele ridelejren, som kom og sov sammen med en anden voksen. Det vil vi prøve at bestræbe os på igen i år, det var trygt at vide at der var 2 voksne også om natten.

· I september var der mini ridelejren, i år havde vi ikke mindre end 24 skønne unger med på lejr. Inge kom igen og bagte sine fantastiske morgenboller og sørgede for forplejning. Vi sov som sidste år i Hundested hallen, rigtig dejligt vi kan få lov at låne den. En særlig tak til de 3 store piger for jeres engagement i mini ridelejren. Også tak til Helle for at træde til i sidste øjeblik og sove sammen med os alle sammen i hallen.

· November var vi på besøg til en klubaften, og spiste traditionen tro risengrød, klippede og klistrede. Vi fik pyntet Krybben fint op.

· December stod i juleoptogets tegn, i år havde vi inviteret SRF med, så vi var et stort optog med 24 julepyntede ekvipager. Det var noget af en oplevelse med så mange nye ryttere, der ikke havde været med til optog før. Men det gik rigtig godt, vi havde lidt blæsevejr ellers var vejret med os. Vi hentede julemanden på Hundested havn. Vi stod godt og sikkert hos OV. Jørgensen med masser af plads til hestene mens vi ventede.

Stævneudvalg v/ Lisbeth

Tusind tak for endnu et år med masser af udfordringer, dejlige timer i selskab med børn og voksne – og ikke mindst heste. Tak til sponsorer og alle der har lagt deres arbejdskraft i klubben til gavn for børn, unge og ridesporten.

Tak til Trine, som er en ualmindelig loyal, flittig, rask og (som regel) glad daglig leder.

Tak til bestyrelse og udvalgsmedlemmer for godt udført arbejde i årets løb og for god sparring – I er altid gode at vende tingene med.

Jeg glæder mig til at se hvad det næste år bringer til os.

Ilse Corneliussen

Formand for Hundested Sportsrideklub

Alle beretninger blev godkendt.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse ved Vivien Erthmann. Der er overskud bl.a. på grund af øgede medlemstal. Lønudgifterne er øget, men det er fordi tjanse penge er flyttet fra Administration. Der er ekstra ordinære indtægter til udendørsbelysning og bord-bænke sæt. Der er en stigning på foder. Det er godkendt

5. Fastsættelse af medlemskontingent. Medlemskontingentet fortsætter uændret på 510 kr. for aktive medlemmer over 18 år, 270 kr. for passive medlemmer og 410 kr. for aktive medlemmer under 18 år.

6. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke kommet nogen.

7. Valg af forretningsudvalg. Næstformand og kasserer er på valg. Jørgen Christensen er genvalgt som næstformand, og Vivien Erthmann er genvalgt som kasserer.

8. Valg af suppleant til forretningsudvalg – Meta Frerksen er genvalgt.

9. Valg af øvrige udvalg:

Krybbeudvalget – Ursula Tesch er valgt som formand. Helle er med i udvalget.

Aktivitetsudvalget – Hanne Jokumsen er genvalgt som formand.

Centerudvalget – Werner De jong er genvalgt som formand.

Stævneudvalget – Lisbeth Bloch Petersen er genvalgt som formand. Lea Nielsen, Thilde Bæk Nielsen, Rie Corfitz og Gitte Meiner er med i udvalget.

Staldudvalget – Meta Frerksen er genvalgt som formand. Trine Christensen er med i udvalget.

Bladudvalget/klubmodul – Ilse Corneliussen er genvalgt som formand.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. Svend Ulrik Jensen er valgt som revisor og Dan Nielsen er valgt som revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Trine Christensen har modtaget ildsjæleprisen den 5.3.2016 i Hundested hallen.

”Trine Christensen.

Omdrejningspunktet i HUR

Kom tilbage 16. oktober 2013 – efter at have været væk fra klubben i ca. 7 år. Det var en klub i lidt sørgelig forfatning, der var meget glad for at Trine sagde ja til at ”komme hjem” igen.

Vi havde haft nedgang i medlemstallet – i økonomien – og i engagementet – men efter godt 2 år med ildsjælen Trine blomstrer klubben igen.

Trine er ansat i en meget lille deltidsstilling som daglig leder og træner i Hundested Sportsrideklub – og har derudover et fuldtidsjob, som heldigvis er fleksibelt, en mand, 2 hjemmeboende drenge og et par egne heste – og det er vores indtryk at det hele bliver passet. Det er ikke den lønnede del af jobbet der gør ildsjælen, nej – det er den kæmpe indsats Trine lægger i klubben på frivillig basis i sin fritid. Trine har en finger med over det hele – og er somme tider lidt træt af det – når banen er frosset, traktoren ikke vil starte og lyset er gået på banen J

Alligevel maser hun utrætteligt på og formår at engagere vores ryttere, forældre og bestyrelsen. Trine har aldrig en sygedag og underviser i al slags vejr udendørs. Hun kan råbe enhver rytter op, så selv naboerne på den anden side af vejen kan høre det. Trine har et godt samspil med ungerne og sørger for rideskolehestenes ve og vel på bedste vis.

Trine gør ikke meget væsen af sig selv – men hun er guld værd for HUR.”

Thilde Bæk Nielsen spørger ind til om hun kan have egen træner med. Dette er ikke en mulighed, da det er indtægtskilde for Trine Christensen.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19.41

Dirigent

Pia Mathiassen