Hundested Sportsrideklub

referat af ordinær generalforsamling

d. 10. marts 2015 kl. 19.00

Ll. Karlsmindevej 76, 3390 Hundested

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsen aflægger beretning.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

5. Fastsættelse af medlemskontingent

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af forretningsudvalg.

8. Valg af suppleant til forretningsudvalg.

9. Valg af øvrige udvalg.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Til stede: 12 stemmeberettigede og 2 ikke-stemmeberettigede.

Referent: Pia Mathiassen

1. Valg af dirigent. Vivien Erthmann blev valgt. Vivien kunne konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Valg af to stemmetællere. Der er valgt Meta Frerksen og Hanne Jokumsen.

3. Bestyrelsen aflægger beretning.

Formanden:
2014 er året, hvor klubben har været inde i en god udvikling. Vi har ikke haft økonomiske kriser – men har til stadighed skullet prioritere forbruget.

Vores medlemstal og indtægter har været stigende gennem hele året – og den sædvanlige vinter nedgang har vi ikke mærket – dels på grund af den milde vinter og dels på grund af den milde træner ;-)

Vi er kommet godt i gang med KLUBMODUL, som indeholder vores regnskab, medlemskartotek, hjemmeside og meget andet. Det har forbedret vores likviditet i høj grad.

Det er gået op for mange mennesker – herunder også politikere og embedsmænd i Halsnæs Kommune – at det ikke er så ligetil at lægge rideklubberne i Hundested sammen på Slettebjerggård. Det har været med til at bane vejen for et samarbejde om at forsøge at forbedre vilkårene på Ll. Karlsmindevej 76, så vi i mange år fremover kan forblive her med vores sport.
Intet er bevilget – men vi kan mærke at der er velvilje overfor vores klub og dens nuværende beliggenhed.
Vi arbejder med forskellige modeller, som skal præsenteres for politikerne, når de er grundigt belyst, så vi kan få en ide om hvordan stemningen er, når der skal bevilges penge og/eller ændres lokalplan.

Vi har fået bevilget penge til at der kommer lys i vores indkørsel og på pladsen foran klublokalerne. Det glæder vi os til at få glæde af til næste vinter.

Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde i det forløbne år.

Trine er vores guldfugl
J Trine er ansat med løn – men tag ikke fejl af at hun gør en fantastisk frivillig arbejdsindsats for klubben. Tusind tak fordi du holder os alle i gang og holder styr på alle hold, ryttere og heste. Også tak til Jørn, som ofte må undvære Trine, når hun arbejder for HUR.
Uden de frivillige havde vi ingen klub. Stor tak til os alle sammen fordi vi gør det muligt – en særlig tak til alle de unge mennesker, som under stor ansvarlighed er med til at passe hestene i hverdage, weekender og helligdage. Vær opmærksom på at jeres arbejde også er frivilligt arbejde – det beløb I får er ikke en løn – men en lille påskønnelse.

Tilføjelse til formandens beretning:

Krybbeudvalget. Krybbens største indtægt er salget ved stævner. Er der nogen som brænder for at være med i Krybbeudvalget, så skal I være velkomne. Der har været forsøgt med lørdagsåbent, men det var ikke en succes.
Håber at opbakningen fortsætter i år 2015, og at mange melder sig som hjælpere, bl.a. når man kan se der skal afholdes stævner

Centerudvalget er blevet varetaget på bedste vis af Werner. Heldigvis får du ind i mellem nogle hjælpende hænder til arbejdsdage m.m.

Staldudvalget har arbejdet med tjanser, indkøb og lagerstyring, foderplan, smed og dyrlæge. Meta har gjort og gør et kæmpe arbejde med at holde styr på det hele. Det er heldigvis blevet lettere efter Trines ansættelse. Vi mistede Blondie og Koniko – og har fået Miss Lucie, Malou og Nellie, som alle fungerer godt i rideskolen.

Bladudvalget beskæftiger sig med hjemmesiden og HUR på facebook.

Aktivitetsudvalget: I foråret havde vi konfirmationsridninger for alle vores konfirmander. Så havde vi den store ridelejr, det var en rigtig hyggelig mobilfri ridelejr, med masser af ridning, badning med ponyerne og hvad der eller hører til en rigtig ridelejr med god stemning blandt de 24 piger der deltog, godt vejr - dog med nattetorden. Vi kunne godt tænke os hvis der var lidt større forældre opbakning til at sove ude på HUR. Der skal helst være 2 forældre af gangen.

Mini ridelejren forløb også godt. Vi overnattede som noget nyt ovre i Hundested hallen. Det var en rigtig succes oplevelse for de 22 unger der deltog. De syntes det var rigtig sjovt at vi alle samme skulle sove sammen i gymnastiksalen, der blev rigtig grinet og hvisket i krogene. Vi vil prøve at gentage succesen i år.

Juleoptoget blev desværre aflyst i år, men vi rede Lucia optog den 13. december; et flot optog med 18 ponyer/heste, men desværre var der ikke så mange tilskuere ned gennem Nørregade som vi kunne ønske.

Derudover har vi haft klippe klisterdag til jul og slået katten af tønden til fastelavn.
Som et nyt tiltag vil vi i 2015 prøve at holde et loppemarked.
Rikke Frandsen er kommet med i Aktivitetsudvalget.

Stævneudvalget 2014. 2014 var et år med mange udfordringer. Vi skulle starte op på ny, heldigvis godt hjulpet af rutinerede stævnekendere Jørn og Trine. Mange tak for det :-) Vi planlagde i alt 10 stævner - optimistisk? Ja det var det. Vi fik afholdt de 9 og måtte desværre aflyse vores klubstævne i maj p.g.a for få tilmeldinger.
2014 blev året hvor HUR cuppen blev vækket til live igen i form af 2 afdelinger, hvor 2. afdeling udløste præmie for bedste gennemgående resultat. Det blev 2 gode stævner, og det er bestemt noget vi vil fortsætte med i mange år. Klubmesterskabet var noget tyndt i år, da vi havde fået lagt det samme weekend som store hestedag i Roskilde - det gør vi IKKE igen :-) Heldigvis fik vi kåret klubmestre i alle discipliner både for pony og hest.
Det sidste stævne var vores rideskolemesterskab med rideskoleklasser både i spring og dressur.
Det var en kæmpe succes med en masse glade børn og voksne.
2015 bliver noget "roligere" med kun 9 stævnedage fordelt på 6 weekender.
Mange tak til alle hjælpere og sponsorer gennem stævnesæsonen i 2014.

Alle beretninger blev godkendt.


4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Der bliver spurgt til hvorfor budgettet var med et minus på 19.000 kr. i år. Det er fordi der er indberegnet diverse ønsker.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5. Fastsættelse af medlemskontingent.

Medlemskontingentet fortsætter uændret på 510 kr. for aktive medlemmer over 18 år, 410 kr. for aktive medlemmer under 18 år og 270 kr. for passive medlemmer.


6. Behandling af indkomne forslag

De foreslåede ændringer er fremhævede. Det drejer sig om en formalitet pga. kommunesammenlægningen i § 2 og en formalitet om ændring af klubblad til hjemmeside i § 8 samt en ændring af valgretten fra 12 år til 18 år.

§2

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorefter klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. Klubben er endvidere medlem af Halsnæs Idrætsråd.

§8

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes senest 31. marts, og skal annonceres på hjemmesiden og/eller i dagspressen senest 3 uger før.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.
Stemmeret har aktive og passive medlemmer, som er fyldt 18 år, der har betalt kontingent, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.


Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsen aflægger beretning.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

5. Fastsættelse af medlemskontingent

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af forretningsudvalg.

8. Valg af suppleant til forretningsudvalg.

9. Valg af øvrige udvalg.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer beslutning om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens eventuelle fast(e) ejendom(me).
På generalforsamlingen vælges personer med almindeligt flertal. Øvrige beslutninger tages ved simpelt flertal (se dog §§9 og 12).
Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre 1 medlem kræver skriftlig afstemning.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stemmeret skal ændres til 18 år. I dag er stemmeretten 12 år. Der er stillet modforslag på 16 år af Amalie Pedersen.

Afstemning:
Der er 9 for 18 år, og 3 for 16 år. Der var 12 stemmeberettigede til stede. Forslaget på 18 år er vedtaget.

§2 skal ændres til Halsnæs Idrætsråd i stedet for Hundested Sportsunion.
Det blev vedtaget.

§8 hvordan vi annoncerer vores generalforsamling.
Det skal ændres til at det kan ske via hjemmesiden i stedet for i klubbladet, og alderen ændres til 18 år.

§5 pkt. 5 ændres til hjemmesiden/klubmodul i stedet for bladudvalg.

Alle forslag er vedtaget.


7. Valg af forretningsudvalg. Formand og sekretær er på valg. Ilse Corneliussen er genvalgt som formand, og Pia Mathiassen er genvalgt som sekretær.


8. Valg af suppleant til forretningsudvalg – Meta Frerksen er genvalgt.

9. Valg af øvrige udvalg:

Krybbeudvalget – Helle Schultz er genvalgt som formand

Aktivitetsudvalget – Hanne Jokumsen er genvalgt som formand. Rikke Frandsen er med i udvalget.

Centerudvalget – Werner de Jong er genvalgt som formand

Stævneudvalget - Lisbeth Bloch Petersen er genvalgt som formand. I udvalget er Jørn Christensen, Amalie Petersen, Frida Nielsen, Martha, Sara samt Trine Christensen

Staldudvalget – Meta Frerksen er genvalgt som formand. Trine er med i udvalget.

Bladudvalget/klubmodul – Ilse er genvalgt som formand.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. Sven Ulrich Jensen er valgt som revisor og Dan Nielsen er valgt som revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Der er berettet om, at der arbejdes på at bygge en ny stald med 12 bokse og sadelkammer. De to nuværende stalde skal rives ned. Den nye stald skal ligge, hvor de to nuværende stalde er. Disse skal etableres inden 2020. Der har været møder med kommunen.

Kommunen virker velvillig til at hjælpe klubben. Man er klar over at det ikke har været muligt at flytte HUR på Slettebjerggård. HUR ejer administrationsbygningen, klubbygningen og et stykke jord. Kommunen ejer staldene, banerne og vores helårsfold. Sommerfolden lejer vi af Naturstyrelsen.

Brugsret skal søges, så vi bl.a. kan søge fonde og lån.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 19.50.

____________________________

Dirigent Vivien Erthmann