Referat af generalforsamlingen 2014

REFERAT AF

GENERALFORSAMLING PÅ HUR TIRSDAG DEN 4. MARTS KL.19.00 PÅ Ll. KARLSMINDEVEJ 76, 3390 HUNDESTED

 1. Valg af dirigent. Morten Klitgaard Jensen er valgt. Generalforsamlingen har overholdt den lovlige indkaldelses periode.
 2. Valg af 2 stemmetællere. Ann-Berit og Bibi valgt.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning : Ilse fremlagde beretning, som er tilføjet nedenfor. Den blev vedtaget.
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Vivien fremlagde både regnskab for 2013 og budget for 2014. Medlemstallet er steget fra 39 til 56 medlemmer i 2013. Der er i regnskabet for 2012 turistridning for halvdelen af 2011 og hele 2012. Anna Themsen har først afregnet for 2013 efter der er blevet udarbejdet regnskab. I budget ang. vand er dyrlægeregningen på Whisky’s aflivning kommet ind ved en fejl på 4000 kr. Der blev forklaret, hvorfor klubben ikke er momsregistret, og hvornår der er pligt til det. Der forventes tilskud fra kommunen på 150.000 kr. Der påregnes et læs muslingskaller i 2014. Der påregnes en fortsat udgift til el på 40.000 kr. Brandsikringsabonnement er kommet på i 2013. Der er sat 7.000 kr. af til ny harve. Der henlægges 10.000 kr. til ny traktor og 20.000 kr. til en ny pony. Regnskabet for 2013 er godkendt.
 5. Fastsættelse af medlemskontingent. Der blev vedtaget at der fortsættes med uændret medlemskontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag. Der er kommet tre forslag fra bestyrelsen angående vedtægtsændringer. De blev vedtaget. Ændringerne er til § 3, §7 og § 8.
 7. Valg af forretningsudvalg. Det er næstformand og kasserer der er på valg. Bestyrelsen peger på Jørgen Christensen som næstformand – og han vælges. Vivien modtager genvalg – og vælges.
 8. Valg af suppleant til forretningsudvalg . Meta er valgt
 9. Valg af øvrige udvalg:

I Krybbeudvalget er Helle Schulz valgt som formand.

I Aktivitetsudvalget er valgt Hanne Jochumsen. Inge Jensen og Ilse er med i udvalget.

I Centerudvalget er Werner valgt som formand.

I Stævneudvalget er Lisbeth Bloch Petersen valgt som formand. Lea Nielsen, Trine, Jørgen, Lisbeth Hervad, Amalie Hervad, Elisabeth Hervad, Amalie Petersen og Frida Helmer er med i udvalget.

I Staldudvalget er Meta valgt som formand. Ilse og Trine er med i udvalget.

I Bladudvalget er Ilse valgt som formand. Lea foreslåes at gå med i udvalget.

 1. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Sven Ulrich Jensen er valgt som revisor. Dan Nielsen er valgt som revisorsuppleant.
 2. Eventuelt. Vivien fortalte om klubmodulet. Det vil gøre det lettere for kassereren. Der kan lægges bl.a. vedtægter ind. Der skal være møde med leverandør af klubmodulet og nogle af medlemmerne i bestyrelsen i april 2014. Klubbens hjemmeside vil blive implementeret i klubmodulet.

Bestyrelsen’s 3 vedtægtsændringer:

A §3: Efter teksten ”(se dog §8)” tilføjes: ”Bestyrelsen kan godkende salg af dagmedlemsskab”.

B §7: Der tilføjes: ”Formand og kasserer kan disponere forbindelse med daglig drift via netbank, d.v.s. hver for sig med brug af Nem Id. Stævneudvalgsformand kan disponere over særskilt stævnekonto.

C §8: I dagsordenen punkt 10 udskiftes teksten ”valg af revisorer og revisorsuppleant” med ”valg af revisor og revisorsuppleant”

 

FORMANDENS BERETNING
4. marts 2014

2013 har været præget af økonomisk krise, sammenlægningssamtaler med SRF og Kommune,

trænerskift, alverdens problemer med pasningen af hestene og udlejningen i Sibirien,

lidt samarbejdsproblemer i bestyrelsen.

Men allermest har 2013 været præget af:

Samvær med en masse dejlige voksne og børn under arbejde og hygge i vores klub.

Vi står med en masse udfordringer på mange områder. Det er vigtigt at vi ikke forfalder til sortsyn – selvom det kan være svært at lade være.

Vi har så meget positivt at være glade for. Man finder ikke mange rideklubber som vores mere.

Og Vivien og jeg har i weekenden lavet budget for 2014 – som udviser et forventet overskud på driften af klubben. Det er søreme dejligt at det ser ud til at lysne. Vores likviditet halter stadig bagud – men hvis Kommunen er velvillig med forskud – så bør vi komme godt ud af 2014.

Selvom vi generelt mangler frivillig arbejdskraft vil jeg fremhæve at der er rigtig mange – medlemmer, tidligere medlemmer og forældre – som har givet os en hjælpende hånd. Det er dejligt at mærke at så mange støtter vores klub.

I foråret indsamlede vi godt 12.000 kr. til indkøb af muslingeskaller. Til havnefesten tjente vi – og en masse mennesker som støtter vores klub – 20.000 kr. til vores slunkne kasse. I efterår/vinter indsamlede vi 7.000 kr. til en hest. Vi har tjent 4.225 kr. på julelotteri. Det er da positivt.

Tusind tak til Annette og Dan for det store arbejde med ølvognen til havnefesten.

Der er ting vi ikke umiddelbart kan gøre noget ved – men vi har kontaktet udvalget for Sundhed og Kultur i Halsnæs Kommune for at få en dialog i gang om fremtiden for ridesporten i Hundested - og selvfølgelig i særdeleshed for HUR.

Med hensyn til vores fremtid her på Gartnergården har det været en rutsjebanetur det sidste år. Bestyrelsen har været i dialog med SRF om evt. sammenlægning – vi har overvejet om vi var nødt til at lukke p.g.a. økonomien – og vi er ind i mellem blevet grebet af en overlevelsestrang så stor.

Vi er blevet enige om at vi vil kæmpe for HUR så længe økonomien tillader det.

Anne Bach valgte at tage imod en stilling i Holte Rideklub i oktober måned. Vi var så heldige at Trine Christensen var klar til at vende hjem til HUR efter en del års fravær. Så det endte med at være en Win Win situation for alle parter.

Vi havde et godt samarbejde med Anne Bach, men det var ikke let for Anne at være daglig leder med kun 3 dages tilstedeværelse om ugen – det gav bestyrelsen en del ekstra arbejde. Det kan vi mærke er lettet meget efter Trine’s ansættelse.

Anna Themsen valgte at stoppe som lørdagstræner og turistfører, da det ikke kunne passe med studie og job. Tak til Anna for en god indsats – også på ridelejre.

Trine har overtaget lørdagshold og turister.

Det skal ikke være nogen hemmelighed at vi føler os trukket lidt rundt i manegen af Slettebjerggaard og SRF. Nu ved vi heldigvis at HUR’s fremtid ikke ligger på Slettebjerggaard med de nuværende ejere på stedet. Der er valgt helt ny bestyrelse i SRF – og både formand og næstformand er i hvert fald indstillet på at klubberne skal have en form for samarbejde. Jeg håber at vores medlemmer vil støtte holdningen om at vi kan hjælpe hinanden – trods det at vi også er konkurrenter. Hundested er ikke større end at de fleste af os i ridesporten kender hinanden på tværs af klubberne, så lad os fortsætte den gode stemning imellem medlemmerne, som jeg synes jeg har mærket i lang tid.

Vi har besluttet at benytte os af et system, der hedder KLUBMODUL. Vi regner med at implementere det i løbet af året. Det vil gøre det lettere på mange måder, måske især for kasserer funktionen. Det er ikke sikkert vi kan regne med Vivien’s assistance i mange år fremover – og klubmodul vil bl.a. gøre det lettere for en ny på posten at overtage. Vivien vil måske fortælle lidt mere om det under eventuelt.

Malene blev stævneudvalgsformand på sidste års generalforsamling og gjorde en kæmpe indsats for klubben. Desværre så Malene sig nødsaget til at trække sig sidst på året – men jeg vil gerne sige tak for det store arbejde hun udførte.

Også tak til Lisbeth Bloch som trådte til som ny formand og de øvrige nye medlemmer i stævneudvalget der har fortsat det gode arbejde.

Der har i årets løb været afholdt diverse stævner, hvor vi har brugt DRF GO og DRF Live. Problemerne med vores baner har medvirket til at holde deltagertallet nede – ligesom rytterne lige skal finde ud af at HUR er på igen – men når det er sagt har det været nogle vellykkede stævner, hvor alt har fungeret. Det har også givet et pænt overskud til klubben. Stævnesæsonen var heldigvis slut da vi skiftede stævneudvalgsformand, så den nye formand kunne gå i gang med en frisk sæson.

Aktivitetsudvalget har gennemlevet et år uden formand. Det har været lidt alternativt – men det er gået godt og alle traditioner er blevet holdt. Fastelavn, udklædningsridning, konfirmationsridninger og den sidste nonfirmationsridning, ridelejr med min ilddåb som ”lejrchef”, den lille ridelejr, juleoptog med deltagelse af en enkelt rytter fra SRF – de var inviterede, og årets sidste arrangement med klip og klister for at pynte op til jul. Der er kommet nye kræfter til i udvalget – dejligt. Linda har valgt at slippe udvalget – men vil stadig gerne hjælpe med konkrete opgaver. Tak for det – og indsatsen!

Krybbens største indtægt er salget ved stævner. Er der nogen som brænder for at være med i Krybbeudvalget, så skal I være velkomne.

Der har været en del nye frivillige hjælpere til Krybben ved stævnerne - tusind tak til alle dem. Håber at opbakningen fortsætter i år 2014, og at mange melder sig som hjælpere, bl.a. når man kan se der skal afholdes stævner. Pia har efter mange års tro tjeneste valgt at lade en anden overtage posten som Krybbeudvalgsformand – tak til Pia for den indsats du har lagt i driften af Krybben.

Centerudvalget er blevet varetaget på bedste vis af Werner. Der er blevet holdt arbejdsdage, hvor Werner lokker med sine hjemmebagte boller. Du er en særlig mand, Werner; jeg har ikke oplevet at du er blevet slået ud af kurs – lige meget hvad jeg er kommet med af mærkelige opgaver til dig. Det er ikke småting du har fikset i årets løb. Heldigvis får du ind i mellem nogle hjælpende hænder.

Staldudvalget har arbejdet med Sibirien, tjanser, indkøb og lagerstyring, foderplan, smed og dyrlæge. Meta har gjort og gør et kæmpe arbejde med at holde styr på det hele. Det er heldigvis blevet lettere efter Trines ansættelse. Da vi ikke kunne forsvare at Whisky skulle lide mere, kom vi til at mangle en hest. Da vi ikke havde råd til at købe en ny, måtte vi leje en af hestehandleren mens vi igangsatte en indsamling. Så i 4 måneder havde vi glæde af udbryderkongen Timon – før Trine indkøbte tinkerhoppen Fiona, hvor venlige sponsorer havde givet 7.000 kr. til hjælp.

Bladudvalget beskæftiger sig med hjemmesiden og vores nye tiltag, HUR på facebook, som i mange situationer gør det meget lettere at kommunikere med medlemmerne.

Tak til Trine for de første måneders arbejde. Dit store engagement bringer håb for klubben – jeg ser frem til årets samarbejde.

Tak for indsatsen til Morten, som har besluttet at stoppe med bestyrelsesarbejdet efter mange år. Jeg håber vi må trække på dig, hvis vi får brug for din viden om det ene eller andet.

Tak til jer alle for mit første år på formandsposten. Det har været rigtig hårdt ind i mellem – men hold da op, hvor er der mange dejlige mennesker i vores klub. Jeg er rigtig glad for samarbejdet i vores bestyrelse, hvor jeg synes vi er gode til at have det sjovt og hyggeligt med hinanden – samtidig med at vi er seriøse i vores arbejde for klubben. Tak til alle ungerne - jeg nyder at være sammen med jer, bl.a. til vores klubaftener.

Ilse Corneliussen

Referatet bekræftes af dirigent

_____________________________

Morten Klitgaard Jensen