Referat af generalforsamling 2010
Referat af
ordinær generalforsamling i
Hundested Sportsrideklub
den 16. marts 2010
kl. 19.00 på HUR

 

Referant: Jeanette Ebsen

 

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Finn, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af 2 stemmetællere

Janie og Bibi blev valgt.

3. Bestyrelsen aflægger beretning

Formand Morten Jensen aflagde beretning som følger:

2009 har været et år med mange aktiviteter på HUR. Der har været arrangementer og projekter i flere af vores udvalg med stor tilslutning fra medlemmer og forældre, og det er dejligt at se. I forbindelse med vores engagement i havnefesten, har det dog vist sig, at blive stadig sværere at skaffe folk til indgangene, hvorfor vi desværre bliver nødt til at sige dem fra i år. Vi håber Dan lykkes med at skaffe os en ølbod i stedet, da det ikke vil kræve så meget personale og nok kan generere lidt penge til klubben alligevel. Afrydningen ved fiskefiletterne fortsætter vi med.

Der er blevet etableret 3 bokse på folden på den anden side af vejen hvor klubben har 1 rideskolehest og 2 private stående. Det er blevet rigtig godt, og har givet os lidt af de udvidelsesmuligheder vi mangler.

Som alle kan se, er der også gang i et par projekter på denne side af vejen.

Der bliver overdækning til springmateriellet så det ikke rådner helt væk for os, og vi skal have lagt sf-sten på gårdspladsen, så det bliver nemmere at holde rent, og vi får ledt regnvandet væk. Begge projekter gik i stå da denne her alt for lange vinter satte ind. Det vil være noget vi naturligvis fortsætter med så snart vejret og kræfterne er til det.

Vi har fået sponsoreret nogle projektører af Dan, hvoraf den ene er sat op, så vi har fået lys at sadle op ved, og den anden er det planen at montere på banen så vi får lidt mere lys derude - og det vil vi hermed gerne takke for.

Det har i 2009 også været dejligt at se den store tilslutning til de genindførte fællesspisninger. Det er en god og hyggelig tradition som her er genoplivet, og noget der i den grad er med til at styrke sammenholdet her på stedet.

Vi har også haft et par vellykkede ridelejre og et juleoptog – denne gang sammen med brandvæsnet. Erhvervsforeningen ville gerne samle kræfterne i et enkelt arrangement så det prøvede vi så. Hvordan det bliver fremover ved vi ikke endnu.

Vi har, for første gang i flere år, oplevet en medlemsFREMgang. De sidste 5 år eller så, har der været jævn tilbagegang i medlemstallet, men det håber vi vender nu. Det er gruppen af børn og unge der er vokset, så det er bare skønt.

Vi har også fået ny underviser til lørdagsholdene. Det er Andrea som både klubben og rytterne er rigtig glade for.

Der er også i år blevet brugt en del kræfter på møder med Halsnæs Kommune vedr. vores baner og klubbens fremtid generelt. Banerne bliver stadig mere nedslidte, og kommunen er også villige til at afsætte midler til dem – hvis de ellers havde nogen. Det er en fortsat proces som det ikke er til at sige, hvornår det udmønter sig til noget konkret. Under møderne med kommunen har vi dog anet en lille mulighed for at måtte opføre en ridehal her på stedet. Finn og jeg har arbejdet lidt på sagen og fundet frem til, at såfremt vi kan få tilladelse til det, kan vi sandsynligvis godt selv finansiere den. Der er dog lang vej endnu, men vi vil arbejde videre med projektet i det kommende år.

Hjemmesiden er vores dårlige samvittighed. Den har ligget stille da Malene, som var den eneste i bladudvalget, meldte sig ud af klubben da hun er flyttet. Vi vil gerne have en mere aktiv hjemmeside, men mangler en tovholder på det projekt da ingen i bestyrelsen pt. kan påtage sig mere end vi allerede gør. Vi håber vi i dag kan mobilisere nogle medlemmer til at give den lidt mere liv. Det syntes vi klubben fortjener.

Jeg vil slutte med at takke alle der har givet en hjælpende hånd til klubben i det forløbne år. Det er ikke bare dejligt, men også en nødvendighed for at klubben kan eksistere.

Der var nogle få kommentarer til juleoptoget, og der blev ytret ønske om at hestene kom op foran, da det er umuligt at holde dem tilbage. Vi skal også sikre os, at der ikke er andre arrangementer der tiltrækker tilskuerne. Det blev oplyst, at Brandmandsforeningen gerne vil strukturere det bedre, og bestyrelsen vil blive ringet op i god tid inden næste juleoptog for at strukturere det.

Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen.

Centerudvalgsformand Lars Lorentzen var ikke til stede. Skriftlig beretning oplæst af Pia:

Centerudvalget har haft forskellige udfordringer i løbet af året.

Vi fik mulighed for at leje Allan’s fold til tre hur ponyer, men der skulle lige bygges lidt stald, før vi kunne tage den i brug. Det brugte Thorbjørn, Dorthe, Jørgen P. og jeg selv 4-5 weekender på.

Stævner har der også været, med det sædvanlige arbejde det medfører - kunne godt have brugt flere hænder.

Hingste- /hoppe dag: Vi havde en arbejdsdag med fuld fart på. Vi byggede et skur til springene, det er bare ikke færdigt, da der mangler penge til beklædning, her mangler vi en sponsor. Vi fik gravet ud mellem stalden og krybben og lagt stabil grus. Det så voldsomt ud, da Dan og Asger kørte rundt i deres store grave maskiner. Asger skal ha en stor tak, fordi han vil bruge en dag på HUR, selv om han ikke længere har børn der rider her.

Vi blev færdige med drænene på dressurbanen, fik sat lys på bommene så børnene kan se når de sadler op, børnene malede flagstænger, og lidt andet fik vist også lidt maling. Thorbjørn har nok stadigvæk ondt i skulderen af at hamre flagstænger til, så de kunne passe ned i vores flagholdere.

Sponsorere: Dan Nielsen har sponsoreret 2 lamper og grus + kørsel af sten. TST har sponsoreret 4 nye spot til banen. KTS Entreprise a/s har sponsoret stabil grus og spær. En bekendt af mig har sponsoret stolper og vandrør vi kan grave ned til fold, og skaffet kontakt til ham, som vi har hentet sten hos. Allan har lånt os hans motorbør. Asger har sponsoreret med sin hjælp og gravemaskine. Havnen har foræret os to pæle som er 10-12M lange, de skal bruges til lysmaster - Dan har lovet at hente dem. Morten Jensen har som altid sponsoreret med en maskine eller to. I skal have en stor tak, for uden den hjælp, havde vi nok ikke noget så meget, og en stor tak til alle dem som har hjulpet i løbet af året, på den ene eller anden måde.

Til slut vil jeg sige, at jeg ikke ønsker at forsætte som formand i Centerudvalget, da jeg ikke har tid eller overskud til det mere.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Krybbeudvalgsformand Pia Mathiasen aflagde beretning som følger:

2009 har været et aktivt år i Krybben med stævner på forskellige plan. Der blev traditionen tro solgt masser af HUR-burgere og pandekager. Vi har tidligere forsøgt med ex. salg af frugt til stævnerne med succes. Vi vil forsøge med nogle nye og spændende ting til stævner i 2010.

Marianne har sørget for rengøring i Krybben og på toiletterne samt holdt åbent i Krybben mange tirsdage – tusind tak for det. Jeg vil gerne opfordre til at andre holder Krybben åben de øvrige hverdage – nøglen kan lånes af Maya.

Det har været mange nye frivillige hjælpere til Krybben ved stævnerne. Tusind tak til jer alle der har hjulpet til. Jeg håber, at opbakningen fortsætter i 2010. Jeg håber, der er mange som melder sig som hjælper, når I kan se der skal afholdes stævner.

Krybbeudvalget består af mig selv, Gert, Jeanette, Kristina og Marianne. Tusind tak til jer for en kæmpe indsats i 2009. Er der flere der brænder for at være med i

Krybbeudvalget, skal I være så velkomne. Jo flere vi er, jo flere er der til at deles om opgaverne.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Aktivitetsudvalgformand Dorte Willman aflagde beretning som følger:

Igen i år har der været afholdt ridelejre på HUR. I sommerferiens 1 uge blev den traditionelle ridelejr for børn over 10 år afholdt. Igen i år var der over 30 børn tilmeldt, og en del havde egne heste og ponyer med. Der var rigtig mange forældre der lagde vejen forbi og gav et par hjælpende hænder. Tusind tak til alle jer.

Den lille ridelejr (for de yngre børn) var der stor tisltning til, og der var rigtig mange familiemedlemmer, der hjælp til og blev om natten – det var dejligt. Det var en rigtig hyggelig weekend for både 2- g 4-benede, der blev sluttet af med en flot cirkusforestilling. Sofus var især kæk iført tylskørt.

Juleoptoget blev i år redet den dag juletræet blev tændt i byen, så vi blev eskorteret af brandvæsenet. Vi mødtes engang senere på måneden til gløgg og æbleskiver, og ønskede hinanden glædelig jul - hyggelig eftermiddag med stor tilslutning,

Fastelavnsfesten er i år rykket til det bliver varmere vejr, og en tønde er lagt på lager. Dette er ønske fra et par ryttere, der synes det kunne være hyggeligt med udklædningsridning. Vi vender tilbage med et arrangement. Vi forsøgte os med en tur til Amager, for at se tøndeslagning til hest. Dette var der ikke stor tilslutning til, så ferieperioden er ikke den bedste periode at lave fællesarrangementer.

Vi har i det forgangne år genoptaget en gammel succes – fællesspisninger. Det har været en bragende succes med god mad og masser af deltagere – til et enkelt arrangement var vi omkring 80 spisende – dejligt. Dette forsætter vi med, og starter sæsonen mandag den 22. marts. Tak til alle der deltager og ikke mindst de kokkererende, der sørger for den gode forplejning.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Stævneudvalget:

Da der ingen formand er, var der ingen beretning.

Bladudvalget:

Da der ingen formand er, var der ingen beretning.

4. Det reviderede regnskab blev forelagt af Vivian Ertmann.

Tallene taler for sig selv – der er et underskud på 34.310,49. Der har været et fald siden 2008 – dette skyldes bl.a. færre medlemmer, og flere tjansepenge, som er en nødvendighed for at få rideskolen til at køre.

Der er en medlemsfremgang - især på de 0-12 årige hvor der er sket knap en fordobling – dette er dog ikke helt slået igennem på indtægtssiden endnu.

Driften af ejendommen er steget med ca. 10.000 kr., som bl.a. skyldes, at HUR har lejet et stykke jord på den anden side af vejen. Stævnerne har givet et overskud på

15.000 kr., hvilket er tilfredsstillende. Det er sidste år vi afskriver på springmateriellet, så det er nu 0 kr. værd, hvilket svarer nogenlunde til kvaliteten af materiellet.

Andrea undrede sig over den lille udgift til dyrlægeregninger.

Revisor Ulrik: Ved revision af regnskabet blev konstateret at tilskuddet er forskelligt ifht. alder på aktive og passive medlemmer, så man skulle måske tænke i HURs venner igen.

Angelica spurgte hvorfor det dobbelte antal medlemmer ikke kan ses i kontingentet i regnskabet, og Vivian svarede, at der er fordi nogen har meldt sig ind sent på året, og der derfor ikke er kommet så mange penge ind i 2009.

Angelica spurgte til, hvornår HUR får tilskuddet udbetalt fra kommunen, og til dette blev svaret, at aktivitetstilskuddet bliver udbetalt i løbet af sommeren, når regnskabet er indsendt til kommunen sammen med referat af generalforsamlingen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5. Fastsættelse af medlemskontingent

På sidste generalforsamling blev medlemskontingentet fastsat for 2010, hvorfor kontingentet foreslås uændret. Dette blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

7. Valg af forretningsudvalg

Næstformanden Finn Ellegaard er på valg og vil gerne modtage genvalg.

Vivian Ertmann er på valg, og vil gerne modtage genvalg. Begge blev genvalgt.

Derudover består forretningsudvalget af formand Morten Jensen og sekretær Jeanette Ebsen.

8. Valg af suppleant til forretningsudvalg

Linda Andersen vil gerne forsætte, og blev genvalgt.

9. Valg af øvrige udvalg

Centerudvalget: Formand Lars Lorentzen ønskede ikke genvalg. Der var ingen der ønskede at stille op som formand, men udvalget blev sammensat af Gert Bomholt, Finn Ellegaard, Tommy og Pierre. Bestyrelsen arbejder videre på at finde en formand.

Stævneudvalg: Andrea blev valgt til formand. Øvrige medlemmer: Rie Corfitz, Maja, Tina Olsen, Rikke, Bibi, Janie, Amalie. Frederikke træder ud.

Aktivitetsudvalget: Dorte modtog genvalg. Linea blev valgt. Cecilie blev valgt. Øvrige medlemmer: Linda Andersen, Katja Bregnes, Pony Hanne.

Krybbeudvalget: Pia genopstiller. De øvrige fortsætter.

Bladudvalget: Malene er stoppet, så der er ingen formand. Ilse blev valgt til ny formand. Thomas blev valgt til udvalget. Thorbjørn administrerer hjemmesiden, så der skal leveres tekst og billeder som han lægger på hjemmesiden.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Ulrik og Dan blev genvalgt. Som suppleant blev valgt Gert.

11. Eventuelt

Janie takkede bestyrelsen for det gode arbejde der er lavet i det forgangne år.

Spurgte om der sendt en repræsentant af sted til generalforsamling i idrætsrådet. Bestyrelsen er obs på det, men er ikke sikker på, at der er nogen der kan påden givne dato. Ilse vil gerne deltage, og hvis Morten kan deltager han også. Maja regner også med at deltage. Bestyrelsen skal desuden deltage på et udvalgsmøde for at lufte diverse ideer.

Thomas spurgte til, om der vil være stævner for heste, hvis der bliver springmateriel til heste. Janie svarede, at der allerede bliver afholdt stævner for heste på HUR (showstævne og klubmesterskab – både dressur og spring), derudover er der sløjfespring for både ponyer og heste. Annette – er ikke sikker på at klubben vil tjene på hestestævner. Janie svarede, at der er flere ting i det, bla. er banerne meget ringe. Vi vil ikke kunne afholde hestestævne så længe vores baner er så ringe som de er.

Annette – når man står opstaldet på HUR, er de så med hø og halm. Maja svarede både ja og nej. Nogle har selv hø og andre køber af HUR.

Tommy – hvad gør vi ved banen. Morten – den billige løsning er at grave10 cm. væk på banen. Det kan gøres for ca. 130.000 kr. HUR prøver også at få kommunen til at give et tilskud til at få ordnet banerne. Der er lavet et prisoverslag og sendt til kommunen. Andrea spurgte om det er muligt at søge hos Tryg-fonden. Dette vil der blive set på i bestyrelsen. Ilse foreslog også Tuborgfonden.

Forslag om at nedsætte et sponsorudvalg, så der blev opfordret til at stille op til et sådan udvalg. Annette har nogle sponsoraftaler som hun sender til Ilse.

Maja – synes at det er et stort arbejde at være formand i bestyrelsen, så det er meget også at være med i et sponsorudvalg. Janie – lad Ilse sætte det på som punkt på bestyrelsesmøde.

Dirigenten hævede forsamlingen og takkede for god ro og orden.

Dirigent Finn Ellegaard