Referat af generalforsamlingen 2011

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsen aflægger beretning.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

5. Fastsættelse af medlemskontingent

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af forretningsudvalg.

8. Valg af suppleant til forretningsudvalg.

9. Valg af øvrige udvalg.

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Referat af
ordinær generalforsamling i
Hundested Sportsrideklub
Tirsdag den 15. marts 2011
kl. 19.00 på HUR

 

Referent: Jeanette Ebsen

 

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Finn Ellegaard blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af 2 stemmetællere

Bibi og Maya blev valgt.

3. Bestyrelsen aflægger beretning

Formand Morten Jensen aflagde beretning som følger:

2010 har været endnu et skelsættende år for HUR

Vi var fra starten af året klar over at økonomien så skidt ud, og som følge af det, havde vi ekstra fokus på problemet på alle bestyrelsesmøder. Vi kunne henføre problemet til vores dårlige baner.

De var skyld i både faldende medlemstal og manglende starter til vores stævner – distriktsstævnet måtte vi helt aflyse, både pga. dårlig tilmelding – rygtet om vores baner har spredt sig – og selve banernes tilstand på det tidspunkt.

Lige før sommerferien erkendte vi, at medmindre vi fik akut hjælp måtte klubben lukke med udgangen af oktober, da der ikke ville være flere penge i kassen.

Grundet sommerferien lykkedes det først at få et møde i stand med kommunen d. 19. august. Hele bestyrelsen deltog sammen med Maya og en repræsentant fra Halsnæs Idrætsråd.

Vi fremlagde situationen for Steen Thomsen – Kultur og fritidschef og Henrik Caspersen.

Politikerne reagerede hurtigt. De havde møde den 25.8. hvor de vedtog en hjælpe-pakke til klubben. De gav os et tiltrængt driftstilskud på kr. 60.000 om året i 3 år samt 300.000 til at renovere banerne for. Derudover mulighed for at benytte fodboldbanen ved siden af til 2 stævner om året og 15.000 til at købe en anden traktor for, da den gamle røde ikke kunne mere. Dette gjorde at vi kunne overleve på kort sigt.

Vi har i 2010 haft en nedgang i antallet af medlemmer, hvilket ikke er så mærkeligt, men vi håber det ændrer sig, når der kommer gang i banerenovering og stævner i år.

På den lange bane har vi stadig udfordringer mht. opstaldning, som vi skal have løst inden 2020. I den forbindelse arbejder vi med flere løsningsmodeller – hhv. en ny stald her eller en løsdriftsstald oppe på folden. Vi må se hvad der bliver praktisk muligt.

Politikerne kredser lidt om en mulig sammenlægning med Slettebjerggård Rideforening på sigt, da de ikke ser gode fremtidsmuligheder for HUR her på stedet. Vi har indvilget i at se på muligheden, men det vil have lange udsigter, og vil ikke være muligt at gennemføre før tidligst om et par år – sandsynligvis senere – hvis i det hele taget, det kan lade sig gøre.

Vi måtte ændre lidt på bestyrelsens sammensætning i løbet af året, da Finn var nødt til at trække sig. Linda trådte til som suppleant, men da vi ikke syntes det var fair for hende at blive smidt direkte ind som næstformand, tog Dorthe denne post og Linda overtog så aktivitetsudvalget.

Vi har også i år fået os en ny hjemmeside, som gør det muligt for os at opdatere den lidt nemmere, end det var tilfældet med den gamle. Det er Ilse der er webmaster på den, og hun tager med kyshånd imod alle input til den.

Her på HUR har vi fået bygget et dejligt skur til foder og springmateriel – det er ikke helt færdigt, men det bliver det nok i år.

Vi oplevede også i 2010 at blive anmeldt til Hestens værn – anonymt selvfølgelig.

De kom på besøg og kiggede på forholdene og havde til vores store tilfredshed ingenting at beklage sig over.

Udover juleoptoget – igen i år sammen med brandvæsnet – måtte vi i december tage afsked med Nolle som var meget syg og Rosa som var blevet meget gammel.

Til slut vil jeg gerne takke alle som har ydet en indsats for HUR i det forløbne år – både ved stævner og arrangementer, på arbejdsdage og i den daglige dont herude.

Jeg vil ikke begynde at nævne navne, så glemmer jeg bare nogen…

Det er dejligt med jeres indsats - uden den eksisterede klubben simpelthen ikke.

Spørgsmål: Der blev spurgt til tilskud fra Handelsstandsforeningen, men det var der ingen midler til i år. Der blev også spurgt til om bestyrelsen havde tænkt på hvervekampagner, og det blev der svaret ja til på sigt, når banerne er på plads, men også indtænkt i HUR’s 30 års fødselsdag i form at trækketure med de små ponyer.

Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen.

Centerudvalget:

Da der pt. ingen centerudvalgsformand er, var der ingen beretning herfra.

Krybbeudvalget:

Krybbeudvalgsformand Pia Mathiasen aflagde beretning som følger:

2010 har ikke været et så aktivt år i Krybben pga. meget få stævner, men det skal vi have lavet om på i 2011.

Krybbeudvalget består af undertegnede, Jeanette, Kristina og Marianne. Tusind tak til jer for jeres indsats i 2010. Er der flere som brænder for at være med i Krybbeudvalget skal I være velkomne. Jo flere vi er, jo flere er der til at deles om opgaverne.

Marianne har sørget for rengøring i Krybben og toiletterne samt holdt åbent i Krybben mange tirsdage. Tusind tak for det.

Jeg vil gerne opfordre til at andre holder Krybben åben de øvrige hverdage, så vi kan sælge noget mere.

Det har været en del nye frivillige hjælpere til Krybben ved stævnerne. Tusind tak til alle jer, der har hjulpet til. Jeg håber, at opbakningen fortsætter i 2011. Jeg håber, der er mange som melder sig som hjælper, når I kan se der skal afholdes stævner.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Stævneudvalget:

Stævneudvalgsformand Dorthe Willman aflagde beretning som følger:

2010 var et forandringens år i stævneudvalget. En stor del af medlemmerne har trukket sig efter mange års stort arbejde for klubben. Det er selvfølgelig trist, men de skal alle have en stor tak for deres store indsats.

Desværre var det også sådan, at et par stævner måtte aflyses. Årets første stævne pga. en lang og iskold vinter, så banerne var stadig sne/isfyldte. Vi måtte desværre også aflyse vores distriktsstævne, endnu engang som følge af banens beskaffenhed. Af den grund kom der ikke nok tilmeldinger.

Årets sidste stævne blev afviklet af et næsten helt nyt udvalg. Og det er også i den ånd vi tager fat på et nyt stævneår. Vi er nye og uprøvede, og håber selvfølgelig på forståelse, hvis stævnerne ikke afvikles så professionelt og flot, som det er set hidtil.

En anden ny ting til dette stævneår er nogle nyrenoverede baner, og dem ser vi selvfølgelig rigtigt meget frem til at tage i brug, og håber at vi i den forbindelse får mange startende ekvipager!

Desuden skal det nævnes, at vi har fået lov til, af kommunen at afholde et par årlige stævner på græsbane(fodboldbanen) og at det i år betyder at distriktsstævnet afholdes dér.

Sidst men ikke mindst håber vi, at der vil være flere af jer medlemmer der kunne tænke sig at blive en del af stævneudvalget, og at I som altid - i øvrigt- vil være behjælpelige med den praktiske afvikling af HURs stævner.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Aktivitetsudvalget:

Aktivitetsudvalgsformand Linda Andersen aflagde beretning som følger:

I det forgangne år, har der været lidt forandring i aktivitetsudvalget, da der er kommet ny formand på posten.

Der er traditionen tro afholdt både stor og lille ridelejr, begge dele med stor succes, ca. 30 børn på store ridelejr, som afholdes i 1 uge af skolens sommerferie og er for børn over 10 år, og i september en rigtig hyggelig lille ridelejr, primært for børn under 10 år.

Som noget nyt lavede vi, i stedet for fastelavn, en udklædnings ride/spring dag hvor alle kunne være med, det var en stor succes som helt klart skal på programmet igen i år.

En anden tradition er juleoptoget, hvor HUR´s heste/ ryttere følger julemanden til byens juletræ. I år var det en ny rute og en lidt anden sammensætning end de sidste år, denne gang blev vi eskorteret af brandvæsen og akut biler, samt et orkester, som spillede dejlig julemusik, en rigtig hyggelig tur som vi vel hjemme rundede af med varme æbleskiver og gløgg/ cacao.

Ind imellem disse, lidt større arrangementer, har der flere gange været afholdt fællesspisning, også med super god tilslutning. Denne hyggelige måde at være sammen på, vil vi gerne holde fast i og er allerede i gang igen med første fællesspisning i går d 14/3 og næste gang igen d 11/4.

Vi vil gerne sige en kæmpe stor tak til alle de frivillige kræfter der gør alt dette muligt, og benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at vi altid kan bruge en hånd og nye ideer i aktivitetsudvalget.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

Bladudvalget:

Bladudvalgsformand Ilse Corneliussen aflagde beretning som følger:

Thomas og jeg blev valgt til udvalget på generalforsamlingen sidste år. Da jeg var den eneste myndige, blev jeg konstitueret som formand.

Vores store opgave var at få hjemmesiden til at fungere – og for at smidiggøre arbejdet, var det en forudsætning at udvalget fik direkte adgang til siden.

Thomas var hovedkraften i vores nye hjemmeside – det var rigtig godt gået! Da først siden fungerede, faldt Thomas’s arbejdsiver imidlertid – og resten af året har jeg været alene om arbejdet i udvalget.

Thorbjørn er vores tekniske geni, som hele tiden er klar med praktisk hjælp – og løbende hjælper bl.a. stævneudvalget med stævnekalender m.m.

Der har været nogle gode leverandører af billeder fra diverse stævner, men derudover er det desværre meget småt med input fra medlemmerne – heldigvis er udvalgene gode til at huske at give mig diverse ”opslag” til siden.

Der var en del arbejde med siden i starten – og meget jeg skulle lære – men jeg kan godt lide at arbejde med det – og håber at få lov at fortsætte.

Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v/Vivian

Da Vivian ikke havde mulighed for at deltage, var det Morten der præsenterede regnskabet. Han læste Vivians forelæggelse af regnskabet op.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til regnskabet: Ulrik – det der springer i øjnene er de udgifter der er steget væsentligt – bl.a. hø, men det har man efterfølgende været opmærksom på – det er dejligt.

Dan – egenkapitalen er meget faldende – hvordan vil det se ud til næste år – der forelægger ikke noget budget for 2012. Hvis det fortsat er faldende, vil klubben lukke. Der blev spurgt ind til krybbens underskud, og svaret var, at den manglende indtjening skyldes manglende stævner, sodavand som er blevet kasseret pga. overskredet holdbarhed, byggeweekender samt brug af krybbepenge til at betale tjanser ifm. Mayas ferie. Fremover bliver regnskabet for krybben, ridslejren mm opdelt, så man kan se hvad der omhandler hvad.

Bibi – mener at det skal ses som et slutregnskab på bundlinjen, og så har krybben ikke givet underskud, men det er ikke gennemskueligt.

Pia svarede, at der er strammet op på det, så der bliver bogført hver for sig.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5. Fastsættelse af medlemskontingent

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.

Dan – synes ikke det er ok, da underskuddet er så stort, men da der ikke foreligger noget budget for 2012, kan kontingentet ikke øges.

Morten svarede, at vi allerede ligger højere end andre klubber, og vi vil ikke miste yderligere medlemmer ved at sætte kontingentet op.

Det blev besluttet at lave et budget for 2012, som sendes til revisorerne.

6. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Valg af forretningsudvalg

Morten Jensen, Jeanette Ebsen og næstformanden er på valg.

Alle 3 blev genvalgt.

8. Valg af suppleant til forretningsudvalg

Meta blev valgt som suppleant.

9. Valg af øvrige udvalg

Centerudvalget:

Werner de Jong blev valgt som formand. Tommy fortsætter som medlem.

Stævneudvalg:

Dorte fortsætter som formand. Maya, Morten, Amalie og Lars Rasmussen fortsætter som medlemmer.

Aktivitetsudvalget:

Linda fortsætter som formand. Katja, Marianne, Linnea og Cecilie fortsætter som medlemmer.

Krybbeudvalget:

Pia fortsætter som formand. Christina, Jeanette, Marianne fortsætter som medlem.

Bladudvalget:

Ilse fortsætter som formand og eneste medlem af udvalget. Opfordrede til at sende en historie eller nogle billeder til hjemmesiden.

10. Valg af revisor

Dan og Ulrik fortsætter som revisorer.

11. Eventuelt

Ilse – HURS 30 års fødselsdag 21. maj festligholdes 20. maj med en koncert, som Dan har arrangeret. Mors Drenge kommer bl.a. og spiller, og der vi også komme et band mere. Dette er uden udgift for HUR, så krybben skulle meget gerne tjene nogle gode penge på arrangementet. Maya arrangerer en opvisning fra kl. 16-17, og derefter skal der gang i grillen og musikken. Der vil kunne købes øl, vin, vand og mad. Musikken stopper kl. 23.30.

Kristina – der er fundet en sponser (Charlies Steakhouse) til nogle øl og sodavand –. Han leverer også resten af drikkevarerne.

Meta – har et ønske om et par høhække/kasser på folden, som kan fås forholdsvis billigt. Hun synes det er rigtig uhumskt at hestene tisser og laver i det hø de skal spise. Det må ikke være for højt, så det kan vælte. Dan forslog at låne et par kar hos OVJ. Maya – har talt med Meta om det og opfordret til at finde nogle design, som Maya kan godkende. Det ervigtigt at hestene ikke kan komme til skade.

Kristina – har på eget initiativ lavet en brochure om HUR som forelægges bestyrelsen til godkendelse. Hun kan også få trykt nogle plakater i A3-størrelse med et felt for neden på plakaten, hvor man kan skrive noget – f.eks. reklamere for stævner mm.

Maya – Vi er i underskud af ponyer, og har været så heldige at få en lille pony forærende af Lars og Rikke som også låner HUR en pony – tusind tak for det.

Lars – der går mange rygter omkring en sammenlægning med Slettebjerggård – rygterne er hørt på Slettebjerggård. Til det svarede Morten, at der har været en henvendelse fra Slettebjerggård til kommunen, og der har været afholdt et møde med repræsentanter fra HURs bestyrelse, Slettebjerggård og kommunen. Der er stor forskel i holdningen til, hvordan en sådan sammenlægning skal foregå. Der var desværre ingen repræsentanter fra Slettebjerggård rideklub, og bestyrelsen mener der er lang vej endnu før det bliver til noget.

Mødet blev hævet kl. 20.22.

Dirigent Finn Ellegaard