Generalforsamling 2012

Referat af
ordinær generalforsamling i
Hundested Sportsrideklub
den 21. marts 2012
kl. 19.00 på HUR

Dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af 2 stemmetællere

Bestyrelsen aflægger beretning

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Fastsættelse af medlemskontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg af forretningsudvalg

Valg af suppleant til forretningsudvalg

Valg af øvrige udvalg

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

 
 

Referent: Jeanette Ebsen

 
 

Formanden bød velkommen

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Pia Mathiassen som blev valgt. Pia konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Valg af 2 stemmetællere

Verner og Meta blev valgt.

3. Bestyrelsen aflægger beretning

Formanden aflagde samlet beretning fra samtlige udvalg som følger:

Vi startede 2011 med at få gennemført den tiltrængte banerenovering som vi fik bevilget penge til i slutningen af 2010. Dressurbanen er blevet rigtig god, mens springbanen giver os lidt udfordringer. Det grus der blev lagt på først gav en for blød bund. Vi fik med hiv og sving bevilget lidt flere penge til noget stenmel som virker rigtig godt, men ekstrabevillingen var ikke helt nok til både at få leveret materialet og til at lægge det ud. Den sidste del står vi selv for, så vi skal nok få det gjort, men da det er frivilligt arbejde, kan det naturligvis godt tage lidt tid.

Der er blevet indkøbt en ny traktor til erstatning for den gamle røde så vi kan få passet de nye baner. Pengene fik vi bevilget fra kommunens materiale-pulje.

Da banerne var (næsten) færdige blev det tid til at fejre HURs 30 års jubilæum bla. med en dejlig

dag med ridning og musik. Klubben blev fejret med maner og formanden rettede en særlig tak til alle der lagde arbejde i at få dagen vellykket. Særligt Dan der var tovholder på projektet.

Vi fik også etableret en frostfri vandkop på folden – et projekt der har været lagt op til et par år – og den fungerer tilsyneladende ok.

Banernes stand og den våde sommer var også årsagen til, at vi måtte aflyse det planlagte distriktsstævne. Græsbanen kunne ikke holde og springbanen var ikke egnet.

Der er dog holdt nogle D-stævner i både dressur og spring som også har givet et lille overskud.

2011 har også været et år i HUR, hvor der har været ekstra fokus på økonomien.

Med et par dårlige foregående år, har bestyrelsen været ekstra presset til at finde nye måder at spare og effektivisere på, og det har heldigvis båret frugt.

Der har også i 2011 været adskillige tiltag for at skrabe penge ind til klubben - havnefest, pandekager til Hundested by night, turistridning, jubilæumsfesten, salg af børnehjælpslodder,

mm.

HUR fik i efteråret en ny underviser om lørdagen. Det er Anna Themsen og hende er alle rigtig glade for. Der blev også rettet en tak for indsatsen til Maya og Amalie.

Der har gennem året været en løbende dialog med SRF om en eventuel sammenlægning på sigt, men det er pt. endt med at SRF har trukket sig.

Årsberetning aktivitetsudvalget 2011

Året 2011 startede med et par fællesspisninger, der var rigtig hyggelige.

I foråret holdt vi udklædningsspring for alle der havde lyst at deltage, der var mange flotte udklædninger af båd dyr og ryttere, dagen sluttede af med tøndeslagning.

Foråret bød også på 2 konfirmationsoptog

uge 26 blev der traditionen tro afholdt stor ridelejr , som altid en stor succes.

20-21 aug. blev der afholdt lille ridelejr også dette med stor succes.

15-17 okt. Blev der afholdt en ekstra ridelejr for en lille gruppe udefrakommende børn, dette blev en stor succes, og de vil gerne komme igen.

I december blev der holdt juleklippeklisterdag, hvor krybbe, stald samt juletræ blev pyntet.

Årets juleoptog blev desværre aflyst pga. vind og vejr, så vi måtte nøjes med at ride om juletræet hjemme på HUR

Vi kan stadig godt bruge hjælpende hænder til diverse arrangementer, og også gerne hvis nogen har lyst til at lave mad til en fællesspisning. Der blev opfordret til at kontakte en fra aktivitetsudvalget, også hvis man har nogle gode ideer.

Årsberetning for Krybbeudvalget 2011

Krybben: Overskud er kodeordet for år 2012.

HUR skal eksisterer mange år endnu, derfor skal HUR’s bestyrelse, medlemmer, forældre og andre frivillige være med til at skabe et overskud og yde en ekstra indsats for at vi kan nå det.

Jo flere frivillige vi er, jo flere er der til at deles om opgaverne.

Overskud. Det har vi haft økonomisk i Krybben i år 2011 til trods for, at vi har haft færre stævner end forrige år.

Krybbens største indtægt er salget ved stævner.

Overskud det har de medlemmer, der er i Krybbeudvalget. Tusind tak for jeres indsats i år 2011.

Opfordrede til at være med i Krybbeudvalget, hvor man er mere end velkommen.

Opfordrede til, at der er nogle flere, der har lyst til at holde Krybben åben i hverdagene, så vi kan sælge noget mere.

Det har været en del nye frivillige hjælpere til Krybben ved stævnerne. Tusind tak til alle jer.

Håber at opbakningen fortsætter i år 2012, og håber, der er mange som melder sig som hjælpere, bl.a. når der skal afholdes stævner.

Til slut blev rettet en tak til alle der har ydet en indsats for HUR gennem året. I er alligevel mange og ingen nævnt, ingen glemt.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Vi har formået at vende et underskud til et lille overskud.

Undervisningen er dalet en smule, og ligeledes tilskuddet. Lønnen er også faldet, hvilket hænger samme med den dalende undervisning.

Krybben har et overskud på 14.000 kr. – flot resultat i forhold til et underskud sidste år.

Udgiften til foder er ligeledes faldet - stor tak til Meta der styrer hø og halm med hård hånd –har bl.a. opsat krybber til halmen på folden, hvilket gør, at der ikke er noget der går til spilde.

Renteudgiften er steget – bl.a. pga. dårlig likviditet.

Vi er gået over til at lave opkrævninger hver måned via pbs, dette skulle give en bedre likviditet.

Der blev stillet spørgsmål til administration. En stor del af administrationen er betaling for tjanser.

Der blev stillet spørgsmål til kurser. Det er Maya der får betalt kursus i stedet for lønforhøjelse.

Småanskaffelser er bl.a. traktoren.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5. Fastsættelse af medlemskontingent

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.

Dette blev vedtaget.

6. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Valg af forretningsudvalg

Kassereren Vivien Erthmann samt næstformanden er på valg.

Kasseren modtager genvalg.

Ilse Corneliussen blev valgt til næstformand.

8. Valg af suppleant til forretningsudvalg

Meta fortsætter som suppleant for forretningsudvalget.

9. Valg af øvrige udvalg

Centerudvalget:

Verner fortsætter som formand. Morten blev valgt som medlem.

Stævneudvalg:

Dorte fortsætter som formand. Maya, Morten, Amalie og Lars Rasmussen fortsætter som medlemmer. Der blev foreslået at spørge Anna Themsen om hun vil være medlem.

Aktivitetsudvalget:

Linda fortsætter som formand. Linnea, Cecilie og Christina fortsætter som medlemmer.

Krybbeudvalget:

Pia fortsætter som formand. Christina fortsætter som medlem.

Bladudvalget:

Ilse fortsætter som formand og eneste medlem af udvalget. Opfordrede til at sende en historie eller nogle billeder til hjemmesiden.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Dan Nielsen og Ulrik Jensen fortsætter som revisorer. Angelica Pedersen blev valgt til suppleant.

11. Eventuelt

Der strammes op på informationsniveauet – både på hjemmeside og på tavlen der bliver sat op på gavlen af krybben. Bl.a. skrives når underviserne ikke er til stede, og grunden til det. Om der bliver sat vikar på, og hvem det er.

Der har været valg til HUR’s bedste ven. På et møde med de unge mennesker blev det drøftet, hvad der skal til for at være en god ven – bl.a. glæde sig på andres vegne.

13 personer har stemt, og de tre der fik flest stemmer er Amalie Petersen, Frida Nielsen og Meta. Tillykke til dem. Da der ikke var flere der stemte, vil der ikke fremover blive valgt en HUR’s bedste ven.

Christina har mange brochurer vedr. HUR liggende, så der blev opfordret til at dele nogen rundt. Christina bliver bedt om at lægge nogle brochurer i krybben.

Angelica: Det virker som om HUR har fået en stor tiltrækning på turisterne, så det vil være en god idé allerede nu at promovere det, da der er mange penge i det. Det vil være en god idé at reklamere på campingpladserne.

Angelica spurgte ind til, hvor længe hestene endnu kan holde, og til det svarede Morten, at der er nogen der trænger til at blive skiftet ud. Der er indsendt en ansøgning til Tuborgs grønne fond, hvor vi søger om tilskud til køb af ny hest/pony.

Angelica spurgte også til ny lovgivning omkring staldene. Vi ved endnu ikke hvad der skal ske med staldene. Der arbejdes på flere forskellige modeller – bl.a. løsdrift, og hvis en sammenlægning med Slettebjerggård bliver en realitet, så har vi ikke den udfordring her længere. Der er dispensation for staldene indtil år 2020.

Gode forslag er altid velkomne, så henvend jer endelig til et bestyrelsesmedlem.

Mødet blev hævet kl. 19.50