Generalforsamling 2013

Referat af
ordinær generalforsamling i
Hundested Sportsrideklub
den 18. marts 2013
kl. 19.00 på HUR

Dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af 2 stemmetællere

Bestyrelsen aflægger beretning

Orientering om en mulig sammenlægning med Slettebjerggård Rideforening

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Fastsættelse af medlemskontingent

Behandling af indkomne forslag

Valg af forretningsudvalg

Valg af suppleant til forretningsudvalg

Valg af øvrige udvalg

Valg af revisor og revisorsuppleant

Eventuelt

 
 

Referent: Jeanette Ebsen

 
 

Formanden bød velkommen

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Pia Mathiassen som blev valgt. Pia konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Valg af 2 stemmetællere

Cecilie Andersen og Anne Bach blev valgt

3. Bestyrelsen aflægger beretning

Formanden aflagde samlet beretning fra samtlige udvalg som følger:

2012 har nok engang været præget af økonomisk krise. Det er lidt lige som Tordenskjolds soldater der løber hid og did, og prøver at få klubben til at køre. Vi må erkende, at med det nuværende medlemstal, er det svært både at få økonomien til at slå til, og skaffe mennesker nok til de frivillige opgaver, der skal løses i en forening som denne.

En stor del af energien i bestyrelsen er blevet brugt til at diskutere økonomi, da dette jo er grundlaget for alle aktiviteter i foreningen. Der blev holdt en medlemsaften i oktober hvor mange ting blev vendt. Der var egentlig fint fremmøde og diskussionslyst, så det kunne være dette også skulle prøves fremover.

Et nyt tiltag i år er klubaftener, som bestyrelsen synes er en succes og et skridt i den rigtige retning mht. mere aktivitet på stedet.

Der blev i efteråret lagt et læs skaller på dressurbanen, som delvist blev finansieret ved en indsamling blandt medlemmerne. Dejligt med den opbakning da det var nødvendigt. Hvis økonomien tillader det, bliver der købt et læs skaller til i foråret.

Det var også i år at Maya valgte at søge nye udfordringer, så klubben fik brug for en ny træner. Valget faldt på Anne, som bestyrelsen syntes har gjort det godt, selvom vejret her i vinter syntes lidt mindre samarbejdsvillig end sædvanen.

Møderne med Slettebjerggård Rideforening (SRF) blev genoptaget i efteråret efter de ellers havde trukket sig. Der er ikke kommet noget konkret ud af dette, men vi taler stadig sammen om end det er tydeligt, at bestyrelsen i SRF står meget splittet i spørgsmålet om en evt. fremtidig sammenlægning.

Der har i årets løb været afholdt 2 klubstævner, 3 sløjfespring og 3 sløjfedressurstævner. Der har ikke været overvældende tilslutning til disse stævner, hverken fra medlemmer med starter/hjælpere eller udefra. Vi vil prøve om vi kan ændre dette i det kommende år, med et fornyet entusiastisk stævneudvalg. Vi vil i det kommende år også arbejde med at gøre sekretariat og baner klar til distrikts-stævner i 2014

I Aktivitetsudvalget startede året med et par fælles spisninger. Foråret bød også på udklædningsridning, med ringridning, spring og tøndeslagning.

Der var 3 konfirmationsoptog, de to desværre samme dag i hver deres kirke, det var noget af en udfordring at få ryttere til begge optog.

I uge 27 blev der traditionen tro afholdt ride lejr. Desværre måtte den lille ride lejr aflyses pga. manglende tilmelding.

Året blev afsluttet med en hyggelig aften med juleklip og risengrød, og endelig som traditionen byder, 1 advent med juleoptog fra Lynæs havn til Gubben.

Krybbens største indtægt er salget ved stævner. Er der nogen som brænder for at være med i Krybbeudvalget, så skal I være velkomne.

Der blev opfordret til at holde mere åbent i Krybben på hverdagene, hvis der er nogen der har lyst til at give en hånd med. Der har været en del nye frivillige hjælpere til Krybben ved stævnerne - tusind tak til alle dem. Håber at opbakningen fortsætter i år 2013, og at mange melder sig som hjælpere, bl.a. når man kan se der skal afholdes stævner.

Formanden sluttede beretningen af med at sige tak for denne gang for 4 år på formandsposten, og oplyste, at han, som bekendt for de fleste, ikke modtager genvalg, da tiden og gejsten simpelthen ikke er til det mere.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

4. Orientering om en mulig sammenlægning med Slettebjerggård Rideforening

Sidste år var vi nået langt i samarbejdet om en mulig sammenlægning med Slettebjerggård Rideforening, men Slettebjerggård satte det på stand by. Møderne er dog blevet genoptaget, men ikke helt med samme gejst som tidligere. En af grundene til snakken om en mulig sammenlægning er, at vores dispensation til staldene er ved at løbe ud, og muligheden for en ridehal er ikke til stede på HUR, men hvis de to rideforeninger sammenlægges, vil der være mulighed for at bygge endnu en ridehal på Slettebjerggård. Der har bl.a. været afholdt et møde med deltagelse af en repræsentant fra Dansk Rideforbund. Vi havde håbet, at vi på nuværende tidspunkt var nået længere i sammenlægningen – især da det er valgår i år, men samtalerne og møderne fortsætter indtil videre.

5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Der blev givet tid til at deltagerne kunne gennemse regnskabet. Regnskabet er kun underskrevet af en revisor, da Vivien ikke kunne få fat på Dan i dag. Enten godkendes regnskabet nu eller også bliver der indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. Det står ikke godt til med klubben, og der

er skåret helt ind til benet. Der er sparet knap 100.000 kr. fra 2011 til 2012, men det går ikke at spare yderligere, da der er skåret helt ind til benet. Vi mangler bl.a. udstyr til hestene. Der er pr. 31.december 2012 39 medlemmer mod 62 medlemmer året før. En af grundene til det faldende medlemstal er bl.a. antallet af heste som har været for nedadgående hen over året.

Regnskabet blev godkendt.

6. Fastsættelse af medlemskontingent

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret.

Dette blev vedtaget.

7. Behandling af indkomne forslag

 Forslag til vedtægtsændring - §5 – Følgende tekst forslås tilføjet: Det er muligt for bestyrelsen at sammenlægge udvalg, hvis det skønnes nødvendigt.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

8. Valg af forretningsudvalg

Sekretæren samt formanden er på valg.

Ilse Corneliussen blev valgt til formand, Pia Mathiassen blev valgt til sekretær. Herudover sidder Vivien i forretningsudvalget.

Morten Jensen blev valgt til næstformand

9. Valg af suppleant til forretningsudvalg

Meta fortsætter som suppleant for forretningsudvalget.

10. Valg af øvrige udvalg

Centerudvalg:

Verner fortsætter som formand.

Stævneudvalg:

Malene Hjortsberg blev valgt til formand og Lars Rasmussen, Anna Themsen, Dorte Doktor, Morten Jensen og Lisbeth Bloch som medlemmer.

Staldudvalg:

Meta blev valgt til formand og Ilse Corneliussen og Anne Bach som medlemmer.

Aktivitetsudvalg:

Hanne, Linda, Meta, Linea, Amalie, Frida og Ilse som medlemmer. Der blev ikke valgt nogen formand.

Bladudvalg:

Ilse Corneliussen fortsætter som formand og Malene Hjortsberg som medlem.

Krybbeudvalg:

Pia Mathiassen fortsætter som formand, og Helle Schultz og Meta som medlemmer.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

Dan Nielsen og Ulrik Jensen fortsætter som revisorer og Dan Nielsen som revisorsuppleant.

12. Eventuelt

Ilse: Uanset hvor tungt det er at få frivillige til klubben, og vejret ikke er med os, er det dejligt med alle de unge mennesker som passer deres ting og er hjælpsomme og ansvarsfulde – stor ros til dem.

Ilse: Der har været stor opbakning til projektet omkring indsamling til indkøb af skaller til den lille ridebane – tak for det..

Ilse: Har lavet research på Havnefesten, og Dan og Annette vil gerne stå for det igen, hvis Ilse tager sig af Kulmulen.

Ilse: Tak for et stort stykke arbejde til de bestyrelsesmedlemmer der går af.

Tak for god ro og orden. Generalforsamlingen blev ophævet kl. 19.57.