Gældende


VEDTÆGTER FOR HUNDESTED SPORTSRIDEKLUB

§1

Klubbens formål er at fremme interessen for ride-og hestesporten ved afholdelse af konkurrencer af forskellig art, samt at arbejde for kendskabet til den ædle hest og oplære, navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Klubbens navn er: Hundested Sportsrideklub. Forkortelsen: HUR. Klubbens hjemsted er: Halsnæs Kommune.    

§2

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorefter klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser. Klubben er endvidere medlem af Halsnæs Idrætsråd.     

§3

I klubben kan optages aktive junior-og seniormedlemmer, samt passive medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Juniormedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen.
Medlemskab er gældende fra den dato skriftlig begæring foreligger, men deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt. (se dog §8). Bestyrelsen kan godkende salg af dagmedlemsskab.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med 3 måneders varsel til et kalenderårs udløb.     

§4

Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldstiden slettes vedkommende medlem, der da kun kan optages på ny mod betaling af restance.     

§5

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær. Forretningsudvalget vælges for 2 år ad gangen. Formand og kasserer må ikke afgå samme år.     

Foruden ovennævnte vælger generalforsamlingen følgende udvalg:

1. Centerudvalg      4. Aktivitetsudvalg

2. Stævneudvalg      5. Bladudvalg

3. Staldudvalg       6. Krybbeudvalg

Valgbare er medlemmer af klubben, som er fyldt 12 år.

Udvalgene konstituerer sig selv og udvalgenes formænd, der skal være fyldt 18 år, indtræder i bestyrelsen.

I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem supplerer det pågældende udvalg sig selv og vælger ny formand, som indtræder i bestyrelsen. I tilfælde af vakance for et udvalgsmedlem, supplerer udvalget sig selv. Samtlige udvalgsmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen kan til enhver tid ændre på antallet af udvalg. Det er muligt for bestyrelsen at sammenlægge udvalg, hvis det skønnes nødvendigt.     

§6

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt stemmeflertal (se dog §12). Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald, næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, skal mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. 

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne.

§7

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dens tarv på bedste måde. Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse og pantsætning, som er en følge af de generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør af vedtægternes §8. Formanden og yderligere et bestyrelsesmedlem har fælles prokura. Formand og kasserer kan disponere i forbindelse med daglig drift via netbank, d.v.s. hver for sig med brug af Nem Id. Stævneudvalgsformand kan disponere over særskilt stævnekonto.
  

§8

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes senest 31. marts, og skal annonceres på hjemmesident og/eller i dagspressen senest 3 uger før.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

Stemmeret har aktive og passive medlemmer, som er fyldt 18 år, der har betalt kontingent, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Stemmeretten for børn og unge under 18 år udøves af en forælder med forældremyndighed.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsen aflægger beretning.

4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

5. Fastsættelse af medlemskontingent

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af forretningsudvalg.

8. Valg af suppleant til forretningsudvalg.

9. Valg af øvrige udvalg.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Generalforsamlingen træffer beslutning om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens Generalforsamlingen træffer beslutning om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af klubbens eventuelle fast(e) ejendom(me).

På generalforsamlingen vælges personer med almindeligt flertal. Øvrige beslutninger tages ved simpelt flertal (se dog §§9 og 12).

Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre 1 medlem kræver skriftlig afstemning.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§9

Til ændring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Regnskabs-og klubåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§10

Bestyrelsen kan midlertidigt udelukke et medlem fra deltagelse i klubarrangementer, når dettes optræden – i eller udenfor klubben – er eller har været af en sådan art, at klubbens værdighed eller trivsel ville lide skade, hvis udelukkelsen ikke fandt sted. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for udelukkelse.

Eksklusion af medlemmer kan kun foregå på generalforsamlingen (se §9).

§11

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom med meddelelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 14 dage efter begæringens modtagelse.

Indkaldelse i medfør af §11 skal annonceres i Halsnæsposten eller udsendes skriftligt til medlemmerne senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamlingsafholdelse. Indkaldelse skal indeholde oplysning om tid og sted, samt angive dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

§12

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være tilstede og for at beslutningen om opløsning skal være gyldig, skal den vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter i DRF distrikt 2 ved distriktets foranstaltning.

Godkendt på HURs ordinære generalforsamling den 10. marts 2015. Senest ændret på ekstraordinær generalforsamling den 26. november 2018.